2011. augusztus 7., vasárnap

Muammar al-Kaddáfi: A Zöld Könyv


A Líbiai Arab Népi Szocialista Dzsamáhirijja Népi Irodája, Budapest é. n.

166 oldal

Muammar al-Kaddáfi gondolkodóban az a sajátos, hogy eszméit nem a szórakoztatás kedvéért tárja az olvasó elé, s nem is a szalonok látogatóinak szánja, azoknak az üresfejű, az élet peremén álló emberek számára, akiknek a gondolat csak szórakoztató rejtvény. Muammar al-Kaddáfi gondolatai az életet magyarázzák, az élet szívéből, a megkínzottak, elnyomottak, a szomorúak, a jogfosztottak szívéből fakadnak. Az állandóan fejlődésben lévő, küzdelmes valóságból erednek, a szebbet, a jobbat keresve. A Zöld Könyv első része a dzsamáhirijják /a tömegek államainak/ korának eljövetelét adta hírül. A második rész egy olyan gazdasági világforradalomról beszél, mely a régi gazdasági építményeket a kizsákmányolókra dönti. A Zöld Könyv harmadik része a társadalmi forradalmat hirdeti meg. Ez jelenti a történelem valódi értelmezését, ez hozza meg az emberi küzdelem végső megoldását, ez oldja meg a férfi-nő problémát. Foglalkozik a kisebbségek és a feketék kérdésével is, hogy megvesse az egész emberiség számára a társadalmi élet szilárd alapjait. Az élő gondolat elválaszthatatlan magától az élettől, belőle fakad, úgy, mint Muammar al-Kaddáfi filozófiája.

http://www.antikva.hu/onan/reszletek.jsp;jsessionid=E3A87117974178E721653D15E07470AE?katalogusid=237541&affiliate=bongeszes
-------------------------------
"A jelen ZÖLD KÖNYV a kormányzási eszköz problémájának végleges és elvi megoldását nyújtja."

"Az a politikai küzdelem, melynek eredményeképpen egy jelölt például a választók összes szavazatának 51%-át szerzi meg, diktatórikus kormányzási eszközhöz vezet, habár ez áldemokratikus külsőben jelenik meg. Hiszen a választók 49%-át egy olyan kormányzási eszköz fogja irányítani, melyet nem szavaztak meg, hanem rájuk kényszerítettek. Ez diktatúra."

"A parlament a nép hamis képviselete, a parlamentáris rendszerek pedig félrevezető megoldását jelentik a demokrácia problémájának."

"A parlament puszta léte a nép távollétét jelenti."

" [...] 'Nincs képviselet a nép helyett!' Ha a parlament egy pártból alakul, annak eredményeként, hogy győzött a választásokban, akkor ez ebben az esetben a pártnak a parlamentje és nem a népé, hiszen a pártot képviseli és nem a népet. A parlament által kijelölt végrehajtó hatalom a győztes párt hatalma és nem a nép hatalma. Ugyanez a helyzet az olyan parlament esetében is, amelyben minden párt egy bizonyos számú helyet szerez. Ezeknek a helyeknek a birtokosai ugyanis pártjukat képviselik és nem a népet."

"Ezek alapján világos, hogy 'A képviselet csalás'."

"A világ által ismert legvadabb diktatúrák a parlamentek árnyékában jöttek létre!"

"A párt a mai diktatúra, a modern diktatórikus kormányzás eszköze. A párt ugyanis a rész uralmát jelenti az egész felett."

"A párt egyáltalán nem demokratikus eszköz. Olyanokból áll, akiknek közös az érdekük, vagy a látásmódjuk vagy a kultúrájuk, vagy egy helyhez kötődnek, vagy közös az ideológiájuk. Ezek azért hozzák létre a pártot, hogy érdekeiket realizálják vagy szemléletmódjukat rákényszerítsék az egész társadalomra, vagy ideológiájuk uralmát kiterjesszék rá. Céljuk a hatalom, programjuk végrehajtásának ürügyén."

"A pártrendszer nyílt, leplezetlen diktatúra."

"A párt a modern kor törzse, ő a szekta."

"Semmiféle különbség nincs a pártharcok, illetve a törzsek és szekták küzdelme között."

"A társadalom anyagi alapja nem szilárd, mert szociális jellegű."

"A népszavazás a demokrácia kijátszása. Akik 'igen'-t mondanak és akik 'nem'-et, valójában nem juttatják kifejezésre saját akaratukat."

"A népi kongresszusok képezik a népi demokrácia megvalósításának egyedüli eszközét."

"A ZÖLD KÖNYV hírül adja a népeknek a közvetlen demokráciához vezető út felfedezését egy példanélküli és gyakorlati rendszer alapján."

"'A demokrácia a nép ellenőrzését jelenti saját maga felett'."

"Az általános népi kongresszus nem egyszerűen tagok vagy átlagemberek konglomerátuma, mint a parlamentek, hanem az alapszintű népi kongresszusok, a népi bizottságok a szövetségek, a szakszervezetek és valamennyi szakmai egylet együttese."

"Érvénytelennek és igazságtalannak kell tekintenünk azt, hogy egy bizottság vagy parlament hozzon törvényt a társadalom számára. Ugyancsak érvénytelen és antidemokratikus, ha egy személy vagy egy bizottság, vagy egy parlament módosítja illetve visszavonja a társadalom törvényét."

"Bármely társadalom valódi törvénye a szokás/hagyomány, vagy a vallás. Vagyis minden arra irányuló kísérlet, hogy e két forráson kívül álló törvényt hozzanak bármely társadalom számára, érvénytelen és illogikus. Az alkotmányok nem jelentik a társadalom törvényét. Az alkotmány emberalkotta alaptörvény."

"A társadalom törvénye nem lehet megfogalmazás és kodifikálás tárgya."

"A szabadság mindaddig veszélyeztetett helyzetben van, ameddig nincs a társadalomnak egy szent, szilárd szabályokon nyugvó törvénye, melyet nem változtathat meg, vagy helyettesíthet semmiféle kormányzási eszköz."

"A nem vallási és nem szokásjogi törvények az embernek a másik ember ellen hozott csinálmányai. Következésképpen érvénytelenek, mert nem a természetes forráson, a szokásjogon és valláson alapulnak."

"E teória alapján a nép a kormányzási eszköz és a nép saját maga ellenőre is."

"A sajtó a társadalom kifejezési eszköze és nem a természetes, vagy jogi személyé. Demokratikus és logikus módon tehát egyikük sem birtokolhatja."

"A demokratikus sajtót a társadalom különböző csoportjaiból összetevődő népi bizottság adhatja ki. Ebben a népi bizottságban benne kell lennie a munkások, a nők, a diákok, a parasztok, a professzionalisták, a hivatalnokok, kézművesek és mások szövegeinek. Csakis ebben az esetben fejezheti ki a sajtó vagy más tájékoztatási eszköz az egész társadalom véleményét és képviselheti álláspontját. Ezáltal lesz a sajtó, vagy a tájékoztatás valóban demokratikus."

"A demokrácia bonyolult problémájának megoldására csak egyetlen út képzelhető el, ez pedig a harmadik egyetemes elmélet."

"E teória szerint a demokratikus rendszer egy összefüggő építmény, melynek szilárd alapját képezik az alapszintű népi kongresszusok, a népi bizottságok, a szakmai szövetségek, melyek valamennyien az Általános Népi Kongresszus ülésén találkoznak. Semmilyen más módon nem lehet elképzelni a demokratikus társadalmat."

"Elméletileg, ez a valódi demokrácia. A valóságban azonban mindig az erősek uralkodnak, vagyik a társadalom erősebb felének kezében van a hatalom."

"A bérmunkások, bármennyire is javuljon a bérük, a rabszolgaság egy formáját jelentik."

"Az embernek ember általi kizsákmányolása, a javaknak a szükségleteket meghaladó felhalmozása a természetes törvény megsértését jelenti, amikor megkezdődik az elhajlás és a korrupció az emberi társadalom életében. Ez a kizsákmányoló társadalom megjelenése."

"Ily módon a világon jelenleg uralkodó gazdasági rendszerek egyik legfontosabb jellemvonása a bérrendszer, ami megfosztja a munkást attól, hogy bármilyen joga legyen az általa alkotott termékekre, függetlenül attól, hogy ezek a társadalom vagy egy magánvállalkozás számára készültek."

"Nincs emberi szabadság, ha valaki más szabja meg a szükségletét."

"Nem szabad az olyan ember, aki másnak a lakásában él bérért vagy anélkül."

"Senkinek nincs joga arra, hogy saját és örököseinek házán felül bérbeadás céljából újabb házat építsen, mert a ház egy másik ember szükségletét szimbolizálja, s bérbeadás céljából történő építése kísérlet arra, hogy ennek a másik embernek a szükséglete felett ellenőrzést gyakoroljunk:
AHOL SZÜKSÉG VAN, OTT A SZABADSÁG REJTVE MARAD!"

"A FÖLD senkinek sem tulajdona. De mindenkinek joga van használatra akár mezőgazdasági munka céljából, akár állattenyésztésre a saját örököseinek élete folyamán, ha saját erőből műveli meg, nem vesz igénybe másokat bérért vagy ingyen és ha csakis saját szükségleteit akarja kielégíteni."

"A saját szükségleteket meghaladó felhalmozás már egy másik embernek a társadalom javaiból való részesedését akadályozza."

"A szükségletet meghaladó felhalmozás már a közvagyont fenyegeti.
Az ügyeseknek és szorgalmasoknak nincs joguk arra, hogy ügyességük és szorgalmuk révén rátegyék kezüket mások részére. Hasznosíthatják viszont ezeket az előnyöket saját szükségleteik kielégítésében. A fogyatékosoknak, elmebetegeknek, nyomorékoknak is ugyanúgy részesedniük kell a társadalom vagyonából, mint az egészségeseknek."

"A szocialista társadalom célja az ember boldogsága, ami csak a szellemi és anyagi szabadság árnyékában képzelhető el."

"A kapitalista világ szakszervezeteinek fenyegető ereje a biztosíték arra, hogy a kapitalista társadalmak megdőlnek, bérmunkások társadalmából partnerek társadalmává alakulnak."

"A profit elismerése egyet jelent a kizsákmányolás elismerésével."

"A végső megoldást a profit felszámolása hozza meg."

"A harmadik egyetemes elmélet hírül adja a tömegeknek az igazságtalanság, a zsarnokság, a kizsákmányolás, és a gazdasági és politikai hegemónia minden kötelékétől való végleges megszabadulást, s valamennyi ember társadalmának eljövetelét. Ebben a társadalomban minden ember szabad lesz, egyenlően osztozik a hatalomban, a vagyonban és a fegyverekben, s így a szabadság teljes és végleges győzelmet arat."

"A történelmi hősök olyan személyek, akik áldozatokat hoztak bizonyos ügyek érdekében."

"Az emberen kívüli egyéb élőlények csoportokban élnek. Az állatvilágban a csoport az alapja a csoportok fennmaradásának. Ugyanígy a nacionalizmus a nemzetek fennmaradásának alapja."

"A nacionalizmus az emberi világban, és a csoportösztön az állatvilágban éppen olyan, mint a gravitáció az ásványok és égitestek világában."

"Az atombombában az atomok szétáramlása és szétrobbanása a magnak, a körülötte levő elhelyezkedő atomok gravitációs fókuszának felrobbanásából következik."

"A szilárd alapot az jelentené, ha minden népnek egy vallása lenne. Az ezzel ellentétes helyzet abnormális."

"A házasság olyan aktus, mely negative vagy pozitive befolyásolhatja a társadalmi tényezőt."

"Az egyén számára a család fontosabb, mint az állam."

"Az emberiség államot nem ismer."

"A virágzó kert, vagy rét növényei természetes módon növekednek, hoznak virágot, eresztenek gyökeret. Ugyanez áll az emberi társadalomra is."

"A törzs lényegében a születések révén kibővült családdal azonos. A törzs tehát a nagycsalád. A nemzet viszont a születések révén kibővült törzs. A nemzet tehát egy nagy törzs. A világ pedig különböző nemzetekre oszlott nemzet. A világ ezek szerint egy nagy nemzet. Ugyanaz köti össze a családot, mint a törzset, vagy a nemzetet, vagy a világot. A létszám növekedésével azonban a kapocs gyengül. Az ember fogalma hasonlatos a nemzetéhez, a nemzeté a törzséhez, a törzsé a családéhoz. Ahogyan azonban az alacsonyabb szintről a magasabb felé emelkedünk, a melegség foka úgy csökken. Ezt a társadalmi tényt csak azok tagadják, akik nem ismerik."

"A nemzeti állam az egyetlen olyan politikai forma, mely összhangban van a természetes társadalmi struktúrával."

"A közös vallás, a gazdasági szükségszerűség és a katonai hódítások is létrehozhatnak egy többnemzetiségű államot. Így egy adott korban láthatjuk, hogy egy állam, vagy egy birodalom létezik, majd egy másik korban eltűnik."

"Kétséget kizáróan a nő és a férfi is emberi lény. Ezek szerint a férfi és a nő, mint emberi lény egyenlő. A férfi és a nő közötti megkülönböztetés igazolhatatlan és nyilvánvaló elnyomó cselekedet. A nő éppen úgy eszik és iszik, mint a férfi. A nő ugyanúgy gyűlöl és szeret, mint a férfi. A nő ugyanúgy gondolkodik, tanul és ért, mint a férfi. A nőnek ugyanúgy szüksége van a menedékre, mint a férfinak. A nő éppen úgy érzi az éhséget és a szomjúságot, mint a férfi. A nő ugyanúgy él és meghal, mint a férfi."

"A nő nőnemű, a férfi hímnemű. A nőgyógyászok szerint a nő menstruál, vagyis lebetegedik minden hónapban, a férfiak viszont nem menstruálnak, mert hímek, és nem betegszenek le szokásszerűen havonta."

"Ha a nő nem menstruál, terhes. Ha terhes, akkor a terhesség természetének megfelelően kb. 1 évig beteg marad."

"... az anyának kell felnevelnie a gyereket, olyan családban, ahol az anyaság, az apaság és a testvérség eszméje uralkodik, és nem egy csirkenevelő farmhoz hasonlatos intézményben. A csirkéknek, ugyanúgy, mint a többi állatnak is, szüksége van az anyára életének egy adott szakaszában."

"Igazságtalan és gonosz dolog azt követelni, hogy a férfi és a nő egyenlő mértékben viselje a terheket, miközben a nő terhes."

"A nő a tulajdonosa az anyai menedéknek, vagyis a háznak."

"Az asszony nő. Nőnek lenni azt jelenti, hogy biológiai természete különbözik a férfiétól, éppen azért mert az férfi."

"A növény- és állatvilágban a hím természettől fogva erős és durva, a nőstény viszont természettől fogva szép és finom. Ezek természetes és örök realitások, melyek egyaránt megtalálhatók az élőlényekben, legyenek azok emberek, állatok, vagy növények."

"Amikor az élőlény megszületik, élni kezd és teszi ezt mindaddig, míg meg nem hal."

"Ma minden társadalom úgy tekint a nőre, mint puszta árucikkre. A Kelet eladható és megvásárolható ingóságnak tartja, a Nyugat pedig nem ismeri el női mivoltát."

"A nő éppen olyan, mint a virág, amit azért teremtettek, hogy magához vonzza a hímport és magvakat teremjen."

"Ha a nő végzi el a férfi munkáját, elkerülhetetlenül átalakul férfivá, s elhagyja rendeltetését és szépségét."

"A nő gyengéd, a nő szép, a nő könnyen sír, a nő félénk. Általában véve a nő természetes alkatának megfelelően vékony, a férfi viszont robosztus."

"A szabadság azt jelenti, hogy mindenki olyan ismereteket szerezzen, melyek a számára megfelelő munka elvégzésére képesítik."

"Az emberi jogokat illetően nincs különbség a férfi és a nő, a felnőtt és a gyermek között. A kötelességeket illetően azonban nem lehet teljes egyenlőség közöttük."

"A feketék fognak uralkodni a világon!"

"A feketék [...] egy mindig forró éghajlaton tengetik életüket."

"A kötelező és módszeres oktatás valójában a tömegek kötelező tudatlanná tételét jelenti."

"A világon jelenleg létező valamennyi oktatási módszert világméretű kulturális forradalomnak kell lerombolnia."

"A tudás mindenkinek természetes joga, és attól senki, semmilyen indokkal sem foszthatja meg, hacsak maga az illető személy nem tesz olyasmit, amivel ezt a jogot elveszíti.
A tudatlanság akkor szűnik meg, amikor mindent a valóságnak megfelelően mutatnak be, és amikor minden ismeret rendelkezésére fog állni mindenkinek, a számára legmegfelelőbb módon."

"Az ember még mindig elmaradottnak tekinthető, mert képtelen közös nyelvet beszélni."

"Jelenleg nem jelentheti a megoldást egyetlen közös nyelvnek a megtanulása, bármelyik legyen is ez a nyelv."

"Amikor egy embercsoport gyász idején fehérbe öltözik, egy másik meg feketébe, akkor ez azt jelenti, hogy e két csoport érzelmei e két színhez igazodnak. Egyikük ugyanis gyűlöli a feketét, a másik meg szereti, illetve fordítva. Ez az érzés fizikai hatást gyakorol a sejtekre, a részecskékre és azok mozgására. Ezt a hatásmechanizmust az öröklés közvetíti. Az öröklés automatikusan gyűlöli azt a színt, melyet az örökhagyó is gyűlölt, mert örökölte az örökhagyó érzelmeit is. Ugyanis a népek is csak saját művészetükkel és örökségükkel éreznek rokonságot."

"A közös nyelv megtanulása nem jelent problémát. Ugyancsak nem problematikus mások művészetének megértése, ha ismerjük nyelvüket. A probléma az, hogy lehetetlen mások nyelvével valóban érzelmi módon azonosulni."

"A sport vagy magánjellegű, mint az ima, amit az ember egyedül végezhet akár egy bezárt szobában, vagy közösségi jellegű, amit a sportpályákon űzhet, s ami hasonló a templomban végzett imához."

"Ostoba dolog lenne, ha a tömegek azért mennének az imahelyre, hogy csak bámulják, amint más, vagy mások imádkoznak, ők pedig nem vesznek benne részt. Ugyanígy ostoba dolog, hogy a tömegek azért menjenek a sportpályákra, hogy egy, vagy több játékost bámuljanak, miközben ők nem vesznek részt a játékban."

"A stadionok kiürülnek és leomlanak azon a napon, amikor a tömegek bevonulnak és közösen sportolnak a stadionok és játékterek közepén, mert rájönnek, hogy a sport nyilvános tevékenység, melyet gyakorolni kell és nem szemlélni."

"A stadionok lelátói akkor fognak eltűnni, amikor nem lesz senki, aki odaülne. Azok az emberek, akik képtelenek arra, hogy hősies cselekedeteket vigyenek végbe az életben, akik nem ismerik a történelem eseményeit, akik képtelenek a jövőt elképzelni, akik komolytalanok az életben, azonosak azokkal a hétköznapi emberekkel, akik megtöltik a színházak és mozik széksorait, hogy szemléljék az élet eseményeit, s megtanulják, hogyan peregnek ezek."

"Azoknak, akik maguk alakítják életüket, nincs szükségük arra, hogy a színpadon, vagy a filmekben játszó színészek közvetítésével figyeljék, hogyan halad az élet."

"Hasonlóképpen a beduinok sem érdeklődnek a színház és a mozi iránt, mert nagyon keményen és komolyan dolgoznak egész életükben. Komoly életet élnek, ezért a színjátszást kinevetik."

"A különböző típusú ökölvívó és birkózó sportágak bizonyítják, hogy az ember még mindig nem szabadult meg a vadak viselkedésétől. Ezek csak akkor fognak megszűnni, ha az ember feljebb lép a civilizáció lépcsőjén."

"Ma az ember már csak nevet ezen és sajnálja, hogy valaha ilyen dolgokat művelt."
------------------
Spiró írja egy helyen: "Olyan művet szerettem volna írni, amely alatt beszakad az asztal."

Kadhafi (a Líbiai Arab Népi Szocialista Dzsamáhirijja budapesti Népi Irodája szerinti átírásban Muammar al-Kaddáfi) ezredesnek ez - úgy véljük - A Zöld Könyv megírásával minden bizonnyal sikerült.

Az alig 166 igen kisméretű oldalon előadott fejtegetés az élet - ha ez egyáltalán lehetséges - majdnem minden területére kiterjed, minden tudományterületet átfog.

Közgazdasági kérdésekben olyan nevekkel veszi fel a versenyt, mint Marx, Keynes vagy Friedman ("A profit elismerése egyet jelent a kizsákmányolás elismerésével."); a politika és államelmélet kérdéseiben Spinoza, Machiavelli, Hume vagy Locke mellett említhető ("A parlament a nép hamis képviselete, a parlamentáris rendszerek pedig félrevezető megoldását jelentik a demokrácia problémájának."); Mózes, Jézus, Mohamed és Baháulláh, Luther és Kálvin mellett Kadhafi neve is megemlítendő a nagy vallási vezetők sorában ("Bármely társadalom valódi törvénye a szokás/hagyomány, vagy a vallás."; "A szilárd alapot az jelentené, ha minden népnek egy vallása lenne. Az ezzel ellentétes helyzet abnormális."); a nagy kodifikálók és jogtudorok végtelen sorában Ulpianus, Iustinianus, Napóleon és az urnaforradalmárok parlamentjének nevével egy lapon említendő Kadhafi neve is ("Az alkotmányok nem jelentik a társadalom törvényét. Az alkotmány emberalkotta alaptörvény.").

Az ezredes-gondolkodó-filozófus Kadhafi/Kaddáfi olykor költészetbe illő sorokat szór szét termékeny magként gondolatmenete barázdáiban, melyek remélhetőleg értékes termést majd az olvasók lelkében hoznak: "A virágzó kert, vagy rét növényei természetes módon növekednek, hoznak virágot, eresztenek gyökeret. Ugyanez áll az emberi társadalomra is." Költői magasságokba emelkedő hasonlatai a női nemmel kapcsolatban magukért beszélnek: "A nő éppen olyan, mint a virág, amit azért teremtettek, hogy magához vonzza a hímport és magvakat teremjen."

Nem tagadva meg a mestereket, az ezredes úr a középkor arab erotikus irodalmának (különös tekintettel Az illatos kert c. opuszra) hagyományait követi, amikor láthatólag különös figyelmet szentel a női nemnek: "A nő gyengéd, a nő szép, a nő könnyen sír, a nő félénk. Általában véve a nő természetes alkatának megfelelően vékony, a férfi viszont robosztus."

Kadhafi/Kaddáfi keze nem remeg akkor sem (természetesen írás közben), amikor nőgyógyászati kérdésekről van szó: "A nő nőnemű, a férfi hímnemű. A nőgyógyászok szerint a nő menstruál, vagyis lebetegedik minden hónapban, a férfiak viszont nem menstruálnak, mert hímek, és nem betegszenek le szokásszerűen havonta."; "Ha a nő nem menstruál, terhes. Ha terhes, akkor a terhesség természetének megfelelően kb. 1 évig beteg marad."

A feminista mozgalmak is minden bizonnyal soraikba fogadnák a líbiai vezetőt, hiszen a nők helyzetének javítása számára elengedhetetlen feltétel: "Kétséget kizáróan a nő és a férfi is emberi lény. Ezek szerint a férfi és a nő, mint emberi lény egyenlő. A férfi és a nő közötti megkülönböztetés igazolhatatlan és nyilvánvaló elnyomó cselekedet. A nő éppen úgy eszik és iszik, mint a férfi. A nő ugyanúgy gyűlöl és szeret, mint a férfi. A nő ugyanúgy gondolkodik, tanul és ért, mint a férfi. A nőnek ugyanúgy szüksége van a menedékre, mint a férfinak. A nő éppen úgy érzi az éhséget és a szomjúságot, mint a férfi. A nő ugyanúgy él és meghal, mint a férfi."; "Az emberi jogokat illetően nincs különbség a férfi és a nő, a felnőtt és a gyermek között. A kötelességeket illetően azonban nem lehet teljes egyenlőség közöttük."

A harmadik egyetemes elmélet vizionáriusa szemmel láthatólag otthon van a történelem és történettudomány területén ("A történelmi hősök olyan személyek, akik áldozatokat hoztak bizonyos ügyek érdekében."; "A közös vallás, a gazdasági szükségszerűség és a katonai hódítások is létrehozhatnak egy többnemzetiségű államot. Így egy adott korban láthatjuk, hogy egy állam, vagy egy birodalom létezik, majd egy másik korban eltűnik."

Líbia legismertebb ezredese nem habozik meghökkenteni olvasóit a földrajzot és az éghajlattant érintő felfedezéseivel: "A feketék [...] egy mindig forró éghajlaton tengetik életüket."

Kadhafi/Kaddáfi a fajelmélet olyan neves korábbi kutatóival, mint Eichmann és Rosenberg látszik polemizálni, amikor váteszi szavaival kijelenti: "A feketék fognak uralkodni a világon!"

A líbiai sivatag homokjából előbukkant filozófus a biológia terén is olyan megalapozott ismeretanyaggal rendelkezik, mellyel méltán zárkózik fel Darwin, Linné és Attenborough mellé: "A növény- és állatvilágban a hím természettől fogva erős és durva, a nőstény viszont természettől fogva szép és finom. Ezek természetes és örök realitások, melyek egyaránt megtalálhatók az élőlényekben, legyenek azok emberek, állatok, vagy növények."; "Amikor az élőlény megszületik, élni kezd és teszi ezt mindaddig, míg meg nem hal."

Az örökléstannal, a kultúrantropológiával és a kultúra átöröklődésével kapcsolatos kutatások is nagy lökést kaphatnának Kadhafi/Kaddáfi veretes véleményétől: "Amikor egy embercsoport gyász idején fehérbe öltözik, egy másik meg feketébe, akkor ez azt jelenti, hogy e két csoport érzelmei e két színhez igazodnak. Egyikük ugyanis gyűlöli a feketét, a másik meg szereti, illetve fordítva. Ez az érzés fizikai hatást gyakorol a sejtekre, a részecskékre és azok mozgására. Ezt a hatásmechanizmust az öröklés közvetíti. Az öröklés automatikusan gyűlöli azt a színt, melyet az örökhagyó is gyűlölt, mert örökölte az örökhagyó érzelmeit is. Ugyanis a népek is csak saját művészetükkel és örökségükkel éreznek rokonságot."

Ha annak idején Márquez 'Az ezredes úrnak, nincs aki írjon' címmel írta meg mára halhatatlanná vált remekművét, azt kell mondanunk, hogy Kadhafi/Kaddáfi Zöld Könyvének - mely méltán tarthat számot hasonló világhírre - lehetne viszont az az alcíme: 'Az ezredes úrnak nincs, miről ne írjon'. Ennek megfelelően találunk benne igencsak megalapozott és jól átgondolt kijelentéseket a művészetekkel, a sporttal és az oktatással kapcsolatban is. A szerző nem alaptalanul száll szembe a Hollywood-Bollywood-(és az akkor még nem is létező) Etyekwood gondolatsüllyesztő Bermuda-háromszögével és a filmgyártás ezen lokális Mekkáinak univerzálisan jelentkező veszélyével: "Azoknak, akik maguk alakítják életüket, nincs szükségük arra, hogy a színpadon, vagy a filmekben játszó színészek közvetítésével figyeljék, hogyan halad az élet.". Szinte érezzük, hogy szemben a Szabadság térrel, Ronald Reagan nem szobrot, hanem némiképp fricskát kapott Kadhafi/Kaddáfitól akkor, amikor így ír (utalással a színész-elnökre): "Hasonlóképpen a beduinok sem érdeklődnek a színház és a mozi iránt, mert nagyon keményen és komolyan dolgoznak egész életükben. Komoly életet élnek, ezért a színjátszást kinevetik."

A reformer ezredes vaskézzel és acélos akarattal látna neki az oktatás egyetemes átalakításának: "A világon jelenleg létező valamennyi oktatási módszert világméretű kulturális forradalomnak kell lerombolnia."

Végül a Zöld Könyv nem mulasztja el ostorozni a nagy sportrendezvények szájtáti közönségét, azokat, akik csak nézik a sportot, de nem művelik azt: "Ostoba dolog lenne, ha a tömegek azért mennének az imahelyre, hogy csak bámulják, amint más, vagy mások imádkoznak, ők pedig nem vesznek benne részt. Ugyanígy ostoba dolog, hogy a tömegek azért menjenek a sportpályákra, hogy egy, vagy több játékost bámuljanak, miközben ők nem vesznek részt a játékban."

Az ezredes - bár ő maga összességében a remény nyelvén fogalmaz az emberiség jövője szempontjából - úgy tűnik, még vélhetőleg a 'remény nyelvét', az eszperantót sem tartja megfelelő eszköznek az emberiség közös nyelvének szerepére: "Jelenleg nem jelentheti a megoldást egyetlen közös nyelvnek a megtanulása, bármelyik legyen is ez a nyelv.". De legalább elmondható, hogy Hitlerrel ellentétben azt nem is tartja a 'nemzetközi zsidóság eszközének' a világhatalomért folytatott harcban.

Láthatjuk tehát, hogy Kadhafi/Kaddáfi az élet szinte valamennyi területére kiterjedő világnézetet fogalmazott meg a harmadik egyetemes elméletet taglaló Zöld Könyvében, ám úgy tűnik, a líbiai arab népi gondolkodó ezen eszmevilága jelenleg parkolópályán pihenni kénytelen - nem utolsó sorban az ezredes ellen saját országában kibontakozott forradalom/ellenforradalom/lázadás/zendülés/szabadságharc és az ellene 2011 májusában a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság által kiadott elfogatóparancs következtében.

Kár lenne azonban tagadni, hogy az ezredes szavai ne találtak volna termékeny talajra, s ne tettek volna szert máig tartó renoméra. Ennek bizonyítékaként említenénk e helyen, hogy a Zöld Könyvet ma hazánkban a Fapados Könyvkiadó újra kiadta, 'A demagógia klasszikusai' fantáziacímet viselő sorozatában: http://letolthetokonyvek.fapadoskonyv.hu/kategoriak/a-demagogia-klasszikusai.aspx - ez itt a reklám helye!

Noha bizonyos körökben tudni vélik, hogy még a Pangea őskontinensén is a magyar volt a lingva franca az őslények között, ill. hogy a pánmagyar univerzum világát mind a mai napig három óceán mossa, abban viszont, hogy Kadhafi/Kaddáfi nevének -fi végződésében ennek ellenére és ezzel együtt szélsőséges magyar nacionalista álnyelvészek nem vélik felfedezni a tipikus magyar -fi családnévi végződést (Petőfi, Péterfi, Apafi, Bátorfi stb.), és ezzel Kadhafi/Kaddáfi ezredest valamiképpen kapcsolatba hozni a magyarsággal és a magyar politikai közírás amúgy is már ponyvaregényírókat produkáló vonulatával, csupán reménykedhetünk.

Zárásként idézzük Kadhafi/Kaddáfi sorait, mely talán önreflexióként is értelmezhető a szerzőtől saját művére és önnön munkásságára nézve is, melyet 1969 óta fejtett ki Líbia élén országa és a világ érdekében: "Ma az ember már csak nevet ezen és sajnálja, hogy valaha ilyen dolgokat művelt."

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése